تبلیغات
World for Free - سریال فرار از زندان

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه شنبه 9 شهریور 1389
در این بخش میتوانید سریال فرار از زندان را با حجم پایین کیفیت بالا دریافت کنید .سریال پرهیجان و پر طرفدار فرار از زندان Prison Break یکی از پرطرفدار ترین سریال های جهان میباشد .فصل 1---------------------------------------------------------------------------

سریال فرار از زندان فصل اول

http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E01%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E01%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E02%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E02%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E03%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E03%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E04%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E04%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E05%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E05%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E06%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E06%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E07%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E07%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E08%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E08%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E09%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E09%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E10%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E10%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E11%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E11%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E12%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E12%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E13%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E13%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E14%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E14%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E15%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E15%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E16%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E16%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E17%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E17%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E18%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E18%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E19%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E19%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E20%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E20%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E21%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E21%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E22%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E22%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E23%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S1/PB%20-%20S1%20-%20E23%20-%20Part2.wmv


لینکهای Rapidshare

http://rs938.rapidshare.com/files/254107343/PB_-_S1_-_E01_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254107978/PB_-_S1_-_E01_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254108618/PB_-_S1_-_E02_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254109520/PB_-_S1_-_E02_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254110365/PB_-_S1_-_E03_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254111249/PB_-_S1_-_E03_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254112042/PB_-_S1_-_E04_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254112631/PB_-_S1_-_E04_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254113358/PB_-_S1_-_E05_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254102060/PB_-_S1_-_E05_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254102755/PB_-_S1_-_E06_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254103958/PB_-_S1_-_E06_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254104642/PB_-_S1_-_E07_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254105283/PB_-_S1_-_E07_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254106026/PB_-_S1_-_E08_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/254106781/PB_-_S1_-_E08_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256790472/PB_-_S1_-_E09_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256770503/PB_-_S1_-_E09_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256771362/PB_-_S1_-_E10_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256772361/PB_-_S1_-_E10_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256773186/PB_-_S1_-_E11_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256773979/PB_-_S1_-_E11_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256774672/PB_-_S1_-_E12_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256775466/PB_-_S1_-_E12_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256776124/PB_-_S1_-_E13_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256776872/PB_-_S1_-_E13_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256777782/PB_-_S1_-_E14_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256778591/PB_-_S1_-_E14_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256779228/PB_-_S1_-_E15_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256779808/PB_-_S1_-_E15_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256780397/PB_-_S1_-_E16_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256781120/PB_-_S1_-_E16_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256781961/PB_-_S1_-_E17_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256782912/PB_-_S1_-_E17_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256784031/PB_-_S1_-_E18_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256784805/PB_-_S1_-_E18_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256785700/PB_-_S1_-_E19_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256786450/PB_-_S1_-_E19_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256787117/PB_-_S1_-_E20_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/256788369/PB_-_S1_-_E20_-_Part2.wmv


شروع فصل دوم

دانلود با لینک مستقیم

http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E01%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E01%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E02%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E02%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E03%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E03%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E04%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E04%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E05%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E05%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E06%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E06%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E07%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E07%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E08%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E08%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E09%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E09%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E10%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E10%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E11%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E11%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E12%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E12%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E13%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E13%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E14%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E14%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E15%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E15%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E16%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E16%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E17%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E17%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E18%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E18%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E19%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E19%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E20%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E20%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E21%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E21%20-%20Part2.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E22%20-%20Part1.wmv
http://ganjabax.net/PB-S2/PB%20-%20S2%20-%20E22%20-%20Part2.wmv

دانلود کامل فصل 2 با لینک غیر مستقیم


http://rs938.rapidshare.com/files/275701541/PB_-_S2_-_E01_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275701817/PB_-_S2_-_E01_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275702077/PB_-_S2_-_E02_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275702374/PB_-_S2_-_E02_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275702701/PB_-_S2_-_E03_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275702983/PB_-_S2_-_E03_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275703242/PB_-_S2_-_E04_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275703506/PB_-_S2_-_E04_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275703731/PB_-_S2_-_E05_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275704042/PB_-_S2_-_E05_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275704372/PB_-_S2_-_E06_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275704619/PB_-_S2_-_E06_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275704877/PB_-_S2_-_E07_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275705204/PB_-_S2_-_E07_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275705511/PB_-_S2_-_E08_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275705786/PB_-_S2_-_E08_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275706113/PB_-_S2_-_E09_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275706384/PB_-_S2_-_E09_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275706642/PB_-_S2_-_E10_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275706948/PB_-_S2_-_E10_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275707235/PB_-_S2_-_E11_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275707554/PB_-_S2_-_E11_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275707844/PB_-_S2_-_E12_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275708122/PB_-_S2_-_E12_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275708381/PB_-_S2_-_E13_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275708664/PB_-_S2_-_E13_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275708943/PB_-_S2_-_E14_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275709239/PB_-_S2_-_E14_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275709532/PB_-_S2_-_E15_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275709783/PB_-_S2_-_E15_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275710090/PB_-_S2_-_E16_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275710397/PB_-_S2_-_E16_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275710624/PB_-_S2_-_E17_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275710890/PB_-_S2_-_E17_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275711161/PB_-_S2_-_E18_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275711387/PB_-_S2_-_E18_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275711594/PB_-_S2_-_E19_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275711850/PB_-_S2_-_E19_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275712155/PB_-_S2_-_E20_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275712479/PB_-_S2_-_E20_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275712760/PB_-_S2_-_E21_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275713025/PB_-_S2_-_E21_-_Part2.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275713375/PB_-_S2_-_E22_-_Part1.wmv
http://rs938.rapidshare.com/files/275713639/PB_-_S2_-_E22_-_Part2.wmv


شروع فصل سومدانلود با لینک مستقیم و زیر نویس فارسی
http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E01.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E02.wmv

http://ganjabax.net/PB-S3/PB%20-%20S3%20-%20E03.part1.rar

http://ganjabax.net/PB-S3/PB%20-%20S3%20-%20E03.part2.rar


http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E04.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E05.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E06.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E07.wmv

http://ganjabax.net/Up3/PB%20-%20S3%20-%20E08.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E09.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E10.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E11.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E12.wmv

http://ganjabax.net/pb-33/PB%20-%20S3%20-%20E13.wmvپایان فصل دوم 13 قسمت


 


 

دانلود کامل فصل 3 با لینک غیر مستقیم ( لینک های رپید شیر )


بدون زیرنویس و حجم پایین


http://rs938.rapidshare.com/files/280590343/PB.S03E01_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280590578/PB.S03E02_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280590815/PB.S03E03_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280591588/PB.S03E05_www.Persiashow.com_.mkv
----------------------------
http://rs938.rapidshare.com/files/280592170/PB.S03E07_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280592370/PB.S03E08_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280588945/PB.S03E09_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280589256/PB.S03E10_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280589550/PB.S03E11_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280589842/PB.S03E12_www.Persiashow.com_.mkv
http://rs938.rapidshare.com/files/280590123/PB.S03E13_www.Persiashow.com_.mkv

طبقه بندی: سریالهای خارجی، 
آرشیو مطالب
امکانات جانبی
blogskin